Voorwaarden voor toelating tot de OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spanje.

Duiven ophalen/verzamelen zal maart/april/mei zijn of laat u informeren door uw agent.

Bij aflevering moeten de duiven:

Minstens 5 weken oud en in staat zijn om alleen te eten en te drinken,
eenmaal gevaccineerd met vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle
minimaal 10 dagen voor de aanlevering, met een bewezen vaccinatiebewijs!!!
Bij de duiven dienen volgende documenten te worden afgeleverd:
Eigendomscertificaten.
Vaccinatieverklaring tegen de ziekte van Newcastle (met vermelding van het gebruikte vaccin en de datum waarop het is afgegeven).werd toegediend.
De duiven in the OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spain,
moet een gesloten vereniging ring van het geboortejaar dragen.

Transport van de duiven laat u informeren door uw agent..

Bij aflevering een volledig ingevuld inschrijfformulier met gegevens (ringnummers) van het team betaalde duiven de reserveduiven moeten ook vermeld worden.
Met de ondertekening worden de deelnamevoorwaarden geaccepteerd.

Indien bij aflevering geen aanmelding of betaling is ontvangen,
zullen wij uw duiven niet op het hok van Olr Lasterie/Zwiep Murcia Spanje plaatsen.

Door de duiven aan de OLR over te dragen worden ook de eigendomsrechten in alle vormen,
overgedragen aan de OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spanje.

Na afloop van de verzamel periode en een week wennen aan het hok worden alle duiven geënt
wederom onder toezicht van de dierenarts, volgens de voorgeschreven voorschriften.
Als er tijdens de quarantaineperiode problemen zijn met duiven, wordt de oorzaak bepaald door,
laboratoriumtests en de eigenaren worden geïnformeerd.

Betaalvoorwaarden:
Een ploeg bestaat uit 6 duiven.
De deelnameprijs per team bedraagt 600.00 euro: vier (4) betaalde voorkeurduiven en twee reserve duiven,
die moeten worden toegewezen in de volgorde van prioriteit op het registratieformulier.
Reserve Duiven kunnen te allen tijde door de eigenaar worden geactiveerd door het inschrijfgeld van,
150.00 euro te betalen tot aan de eerste vlucht kwalificatie vlucht
op 18.01.2025   .

IBAN:ES10 2100 5327 2907 0004 1392
Bic(Swift):CAIXESBBXXX

Bij uitval van betaalde duiven schuiven de reserve duiven automatisch op als vervangers volgens hun rangschikking
op het inschrijfformulier.
Alleen betaalde duiven kunnen prijzen winnen volgens de regels..

Niet geactiveerde reserve duiven kunnen bij derden worden aangekocht
door de activeringskosten van € 150.00 te betalen.
Hierover wordt online een lijst bijgehouden, die na ontvangst van betaling continu wordt bijgewerkt.
De oorspronkelijke eigenaar verliest alle rechten op deze duif, inclusief winst en veilingopbrengsten
deze gaan allemaal naar de derde partij.

De trainingen en definitieve racedata, evenals de bijbehorende afstanden, kunnen
gewijzigd worden door weersomstandigheden of andere omstandigheden van overmacht.

Asduif Klassement:
De rangschikking wordt bepaald door de som van de gemiddelden behaald in de hotspot (geschreven races)
+ de laatste finale wedstrijd. Geen trainingsvluchten !!!! of terug naar basisvluchten.

Na de finale:
Het is beter om de stamboom voor de veiling te hebben, u kunt deze naar olrmurciaspain@gmail.com sturen
De duiven worden verkocht 50% van het eindbod is voor de duivenmelker,(minus de veilingkosten)
en 50% aan de Olr Lasterie/Zwiep Murcia Spanje (minus de veilingkosten)

Conditions of admission to the OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spain.

Collect pigeons will be March/April/May or let your agent inform you.

Upon delivery the pigeons must be:

At least 5 weeks old and to have the ability to eat and drink alone,
vaccinated once with Newcastle Disease vaccination
at least 10 days before delivery, with a proven certificate of vaccination!!!
The following documents must be delivered alongside the pigeons:
Ownership certificates.
Newcastle Disease vaccination statement (specifying the vaccine used and the date it
was administered.
Pigeons participating in the OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spain,
must wear a closed association ring of the year of birth.

Transport of the pigeons let your agent inform you.

Upon delivery, a fully completed registration form with details (ring numbers) of the pigeons paid per team and the,
reserve pigeons must also be listed.
With the signature, the conditions of participation are accepted.

If no registration or payment is received by delivery,
Then we will not add your pigeons to the loft of the Olr Lasterie/Zwiep Murcia Spain.

By handing over the pigeons to the OLR the property rights in all forms,
are also transferred to the OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spain.

After the end of the collection period and one week of getting used to the loft, all pigeons are vaccinated
again under the supervision of the veterinarian,in accordance with the prescribed regulations.
If there are problems with pigeons during the quarantine period, the cause will be determined by,
laboratory tests and the owners will be informed.

Payment terms:
A team consists of 6 pigeons.
The participation fee per team is Euro 600.00: four (4) paid preferred birds and two reserve birds,
which should be allocated in the order of priority on the registration form.
Reserve pigeons can be activated at any time by the owner by paying the entry fee of Euro 150.00 up to the first race qualifying flight
on 15-8 2023.

IBAN:ES10 2100 5327 2907 0004 1392
Bic(Swift):CAIXESBBXXX

If paid pigeons fail, the reserve pigeons will automatically move up as replacements according to their ranking
on the registration form.
Only paid pigeons can win prizes according to the tender.

Non-activated reserve pigeons can be purchased from third parties
by paying the activation fee of Euro 150.00

A list is kept online about this, which is continuously updated after receipt of payment.With this,
the original owner loses all rights to this pigeon, including profit and auction proceeds
these all go to the third party.

The trainings and final race dates, as well as the corresponding distances, may be
changed according to weather conditions or other circumstances of force majeure.

Ace Pigeon Ranking:
Ranking shall be decided by the sum of the averages attained in the hotspot (written races)
+ the final race. No training flights !!!! or back to base flights.

After the final:
It would be better to have the pedigree before the auction you can sent it to olrmurciaspain@gmail.com
The pigeons will be sold 50% of the ending bid will be for the sending pigeon fancier,(minus the auction fee)
and 50% to the Olr Lasterie/Zwiep Murcia Spain (minus the auction fee)

This document has been translated and therefore no rights can be derived from it……….

Bedingungen für die Zulassung zur OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spanien.

Das Abholen/Sammeln der Tauben erfolgt im März/April/Mai oder lassen Sie sich von Ihrem Agenten informieren.

Bei der Lieferung müssen die Tauben:

Mindestens 5 Wochen alt und in der Lage, selbstständig zu essen und zu trinken,
einmal mit der Impfung gegen die Newcastle-Krankheit geimpft
mindestens 10 Tage vorher Lieferung, mit nachgewiesenem Impfnachweis!!!
Folgende Dokumente müssen mit den Tauben abgegeben werden:
Eigentumsbescheinigungen.
Ein Impfpass gegen die Newcastle-Krankheit (mit Angabe des verwendeten Impfstoffs und Ausstellungsdatum) wurde ausgestellt.
Die Tauben im OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spanien,
sollte geschlossen sein Verbindungsring des Geburtsjahres.

Der Transport der Tauben wird von Ihnen mitgeteilt Agent..

Bei Lieferung erhalten Sie ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular mit Daten (Ringnummern) diesEs Team bezahlte Tauben und die Zu erwähnen sind auch Reservetauben.
Mit der Unterzeichnung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt.

Wenn bei der Lieferung keine Benachrichtigung oder Zahlung eingegangen ist,
Wir werden Ihre Tauben nicht auf dem Schlag von Olr Lasterie/Zwiep Murcia Spanien unterbringen.

Durch die Übertragung der Tauben an die OLR werden die Eigentumsrechte in allen Formen,
übertragen auf die OLR Lasterie/Zwiep Murcia Spanien.

Nach dem Ende des Erhebungszeitraum Nach einer Woche Eingewöhnungszeit auf dem Schlag sind alle Tauben geimpft
wiederum unter Aufsicht des Tierarztes, entsprechend den vorgeschriebenen Vorschriften.
Kommt es während der Quarantänezeit zu Problemen mit Tauben, wird die Ursache ermittelt durch:
Laboruntersuchungen und die Eigentümer werden informiert.

Zahlungsbedingungen:
Ein Team besteht aus 6 Tauben.
Die Teilnahmegebühr pro Team beträgt 600 Euro: vier (4) bezahlt bevorzugte Tauben und zwei Reservieren Tauben,werden in der Reihenfolge ihrer Priorität auf dem Anmeldeformular vergeben.
Reservetauben kann jederzeit vom Eigentümer durch Zahlung des Startgeldes von 150 Euro bis zum ersten Mal freigeschaltet werden flug qualifizierender Flug
An 15-8 2023.

IBAN:ES10 2100 5327 2907 0004 1392
Bic(Swift):CAIXESBBXXX

Im Falle des Verlustes bezahlter Tauben ist die Reserve tauben automatisch entsprechend ihrer Rangfolge als Ersatzspieler
auf dem Anmeldeformular.
Nur bezahlte Tauben können Preise gewinnen Linien..

Nicht aktiviert Reserve tauben kann von Dritten erworben werden
durch Zahlung der Aktivierungsgebühr von 150 €.
Hierüber wird online eine Liste geführt, die nach Zahlungseingang laufend aktualisiert wird.
Der ursprüngliche Besitzer verliert alle Rechte an dieser Taube, einschließlich Gewinn und Auktionserlös
diese gehen alle an den Dritten.

Die Trainings- und Endtermine der Rennen sowie die damit verbundenen Distanzen können variieren
aufgrund von Witterungsbedingungen oder anderen Umständen höherer Gewalt geändert werden.

Klassifizierung der Ass-Tauben:
Die Rangfolge ergibt sich aus der Summe der im Hotspot erzielten Durchschnittswerte (schriftliche Rennen)
+ das letzte Endspiel. Keine Trainingsflüge!!!! oder zurück zu den Basisflügen.

Endgültige Nr.:
Es ist besser, den Stammbaum für die Auktion zu haben. Sie können ihn an olrmurciaspain@gmail.com senden
Die Tauben werden zu 50 % des Angebots verkauft Taubenzüchter, (abzüglich der Auktionskosten)
und 50 % an die Olr Lasterie/Zwiep Murcia Spanien (abzüglich der Auktionskosten)

Dieses Dokument wurde übersetzt und Deshalb in der Lage sein dazu keine Rechte mehr werden abgeleitet ….

.

Condiciones de admisión a la OLR Lasterie/Zwiep Murcia España.

Recoger/recoger palomas será marzo/abril/mayo o deja que tu agente te informe.

Al momento de la entrega, las palomas deben:

Tener al menos 5 semanas de edad y ser capaz de comer y beber por sí mismo,
vacunado una vez con la vacunación contra la enfermedad de Newcastle
al menos 10 días antes de la entrega, con cartilla de vacunas comprobada!!!
Los siguientes documentos deben ser entregados con las palomas:
Certificados de propiedad.
Se administró certificado de vacunación contra la enfermedad de Newcastle (indicando vacuna utilizada y fecha de emisión).
las palomas en la OLR Lasterie/Zwiep Murcia España,
debería estar cerrado anillo de union del año de nacimiento.

El transporte de las palomas es informado por su agente..

En el momento de la entrega, un formulario de registro completamente completado con los datos (números de anillo) de la El equipo palomas pagadas y el También se deben mencionar las palomas de reserva.
Con la firma se aceptan las condiciones de participación.

Si no se ha recibido ninguna notificación o pago en el momento de la entrega,
no colocaremos sus palomas en el palomar de Olr Lasterie/Zwiep Murcia España.

Al transferir las palomas a la OLR, los derechos de propiedad en todas sus formas,
transferido a la OLR Lasterie/Zwiep Murcia España.

Después del final del período de recolección y una semana de acostumbrarse al palomar, todas las palomas están vacunadas
de nuevo bajo la supervisión del veterinario, de acuerdo con las normas prescritas.
Si hay problemas con las palomas durante el período de cuarentena, la causa está determinada por,
Pruebas de laboratorio y se informa a los propietarios.

Términos de pago:
Un equipo consta de 6 palomas.
La cuota de participación por equipo es de 600 euros: cuatro (4) pagos palomas preferidas y dos reservas palomas,a ser asignados en orden de prioridad en el formulario de registro.
Palomas de reserva puede ser activado en cualquier momento por el propietario pagando la cuota de entrada de 150 euros hasta el primer vuelo vuelo calificado
en 15-8 2023.

IBAN:ES10 2100 5327 2907 0004 1392
Bic(Swift):CAIXESBBXXX

En caso de pérdida de palomas pagadas, el palomas de reserva automáticamente como suplentes según su clasificación
en el formulario de registro.
Solo las palomas pagadas pueden ganar premios de acuerdo con el líneas..

No esta activado palomas de reserva se puede comprar a terceros
pagando la cuota de activación de 150€.
Se mantiene una lista en línea sobre esto y se actualiza continuamente después de recibir el pago.
DEl propietario original pierde todos los derechos sobre esta paloma, incluidas las ganancias y los ingresos de la subasta.
todos estos van al tercero.

Las prácticas y las fechas finales de carrera, así como las distancias asociadas, pueden ser
cambiado debido a las condiciones climáticas u otras circunstancias de fuerza mayor.

Clasificación de la paloma as:
La clasificación está determinada por la suma de los promedios logrados en el punto de acceso (carreras escritas)
+ el último partido final. No hay vuelos de entrenamiento !!!! o regreso a vuelos base.

Número final:
Es mejor tener el pedigrí para la subasta, puedes enviarlo a olrmurciaspain@gmail.com
Las palomas se venden el 50% de la oferta final es para el colombófilo, (menos los costos de la subasta)
y 50% a la Olr Lasterie/Zwiep Murcia España (menos los costes de la subasta)

Este documento ha sido traducido y por lo tanto ser capaz dea esto convertirse en sin derecho derivado ….